NGẪM LỜI THẦY – CHÚA LÊN TRỜI

NIỀM TIN KHÔNG HỔ THẸN

Chuông Chiều

Loan báo Tin Mừng cho thọ tạo
Tương lai Nước Chúa quá bao la
Niềm vui trách nhiệm cuộc đời ta
Được theo Giê-su làm môn đệ

Lòng tin phép Rửa ơn cứu độ
Con người rạng rỡ tới thiên thu
Từ chối không tin trở thành thù
Trời cao muôn thuở nay tuyên án

Bảo đảm chắc chắn ban daấu lạ
Theo suốt đời ai có lòng tin
Gian nan khốn khó cứ việc xin
Nhân danh Giê-su trừ được quỷ

Ơn thiêng nói được nhiều ngôn ngữ
Rắn độc cầm tay cũng chẳng sao
Uống nhầm thuốc độc có là bao
Đặt tay chữa lành cho khỏi bệnh

Nói xong từ giã lên Thiên Quốc
Bên hữu Chúa Cha hiển trị vinh
Môn đồ cất bước giảng phục sinh
Khắp cùng bờ cõi trong thiên hạ

Ai mà tin Chúa ban ơn cả
Tội tình được khỏi sống thiết tha
Cuộc đời hạnh phúc Chúa là Cha
Mai ngày tiên tổ không hổ thẹn

10/5/2024