NGẪM LỜI THẦY: LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ

Chuông chiều

Buổi chiều áp lễ trọng xưa

Những người Do-thái xin thưa quan chiều

Tử thi tội phạm tiêu điều…

Thân treo thập giá sao yêu đạo mình.

Ai ngờ thân Đấng cứu tinh

Cùng chung số phận nhục hình đớn đau…!

Để cho ngọn giáo đâm thâu

Trái tim rộng mở máu đào đổ ra.

Nước cùng máu rửa tội ta

Tình thương Chúa đã thứ tha tội tình

Nhìn lên Chúa đã hy sinh

Máu còn tuôn chảy tim mình nát tan!

Cho con ân phúc muôn vàn

Đây nguồn cứu độ tràn lan muôn đời!

07/6/2024