NGẪM LỜI THẦY: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM

Nước Trời?

Chuông Chiều

Nước Thiên Chúa ví làm sao?
Tựa như hạt giống gieo vào đất thôi
Đêm ngày hạt nẩy đâm chồi
Đất sinh hoa quả Nước Trời là đây
Lúa vàng nặng trĩu trên cây
Đến mùa thu hoạch chất đầy về kho
Nước Trời hạt giống không to
Nó như hạt cải Chúa cho biết rồi
Hạt này nhỏ nhất trên đời
Mà thành cây lớn chim trời nương thân
Nước Trời mầu nhiệm rất gần
Chúa dùng ẩn dụ ân cần sáng soi
Tùy theo tài trí mỗi người
Tùy theo lòng mến những người Chúa yêu
Cho con hạnh phúc Thiên triều
Cho ai hèn mọn những yêu cậy Người./.!
14/6/2024