NGẪM LỜI THẦY: CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

TRÊN THUYỀN PHÊRÔ

Chuông chiều

Im đi! Sóng gió bão bùng
Cuồng phong nổi loạn hãi hùng thế gian
Giê-su Thầy ngủ an nhàn
Trên thuyền có gối bình an lạ thường
Có đoàn môn đệ Chúa thương
Chống chèo vô vọng đoạn trường thế gian
Nước đầy nguy ngập gian nan
Xin Thầy cứu chữa kẻo tan mộng vàng!
Câm đi! Gió biển ngang tàng
Im như thóc nấu vội vàng biến đâu
Ôn tồn Thầy nói một câu
Anh em tin vững để đâu mất rồi!
Các ông sợ hãi bồi hồi
Thấy mình đối diện Chúa Trời sao đây?
Đặt câu ý hỏi thơ ngây
Người này! Ai vậy? Gió xoay biển trời
Chúng còn một dạ vâng lời.
Giê-su Chúa nói những lời quyền uy
Cho con tin vững ngoan ngùy
Nên như gió biển thực thi Lời Ngài.

20/6/2024