PHONG CHỨC HAY TRUYỀN CHỨC

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

1/ Phong chức

“Phong” là cấp trên “ban cho” cấp dưới chức vị hay danh hiệu.

Thí dụ:

– Chủ tịch nước phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho nghệ sĩ Trần Hạnh.

– Có một sĩ quan được phong quân hàm đại tá.

2/ Truyền chức

“Truyền” là “cho kế thừa”, là “chuyển thông” cái bên trong của người này sang người khác.

“Truyền chức”: Chúa Giêsu là linh mục đời đời. Ngài thông truyền chức linh mục cho các tông đồ. Các tông đồ lại thông truyền cho các thế hệ kế thừa. Vì thế, khi Giám mục thông truyền chức linh mục cho các ứng viên thì gọi là “truyền chức linh mục”.

Thí dụ:

– Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

– Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, vừa truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế.

Như vậy, không thể dùng từ “Phong chức linh mục” mà phải dùng thuật ngữ “Truyền chức linh mục” mới chính xác.