NHIỆM VỤ HAY NGHĨA VỤ

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

1/ Nhiệm vụ

Nhiệm vụ là công việc lớn lao phải làm theo bổn phận.

Thí dụ:

  • Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và vẻ vang.

2/ Nghĩa vụ

Nghĩa vụ là công việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc phải làm đối với xã hội hoặc đối với người khác.

Thí dụ:

  • Nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ.
  • Lao động là nghĩa vụ của mọi người.
  • Thanh niên phải thi hành nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, “Nhiệm vụ” là công việc phải làm theo bổn phận, còn “Nghĩa vụ” là công việc bắt buộc phải làm do pháp luật hay đạo đức đặt ra.