BÀI 5: NHÂN ÁI HAY NHÂN ĐẠO

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

  1. Nhân ái:

+ Tính từ: nghĩa là có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

Thí dụ: Tấm lòng nhân ái

  1. Nhân đạo:

+ Danh từ: nghĩa là đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người.

Thí dụ: Một hành vi trái với nhân đạo

+ Tính từ: nghĩa là có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.

Thí dụ:

  • Hiến máu nhân đạo
  • Chính sách nhân đạo với tù binh

Như vậy, “nhân ái” và “nhân đạo” là hai từ khác nghĩa nhau. Tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta dùng “nhân ái” hay “nhân đạo”.