NGẪM LỜI THẦY: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

TIẾNG LẠ

Chuông Chiều

Ngũ Tuần lễ trọng trong nhà
Môn đồ tề tựu để mà nguyện xin
Bỗng luồng gió xé lặng im
Những hình lưỡi lửa như in trên đầu
Môn đồ nhận được ơn sâu
Thánh Thần đổ xuống nhiệm mầu nói năng
Sa-lem là chốn viếng thăm
Muôn người đều thấy tiếng tăm lạ kỳ
Môn đồ nói thứ tiếng gì
Ai nghe cũng thấy mẹ ghi trong lòng
Nói lên đường lối kỳ công
Ban ơn cứu độ nhưng không bởi trời
Những người từ khắp mọi nơi
Đều nghe tiếng mẹ kêu mời thiết tha
Hôm nay Thánh Thần hiện ra
Cho đoàn môn đệ Chúa ta can trường
Ra đi muôn khắp nẻo đường
Rao truyền Thiên Chúa tình thương vô bờ
Ban ơn cứu độ tôn thờ
Giê-su là Chúa chết cho muôn người
Hôm nay Người đã về Trời
Thánh Thần hoạt động ở thời chúng ta,

17.05.2024