Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Đối thoại trong Thánh Thần – Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 1/2023